جمعه 1396/10/29 - 54 : 22
مشخصات امام جمعه
محمدباقر یاوری
محمدباقر یاوری
بابا حيدر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/19
نماز جمعه باباحیدر
امام جمعه بخش باباحیدرولادت باسعادت امام حسن مجتبی وروزاکرام راگرامی
داشت وگفت امام حسن مجتبی باتاسی به پدرش علی ابن ابیطالب پناه گاه
نیازمندان بود تاآنجاکه به کریم اهل بیت معروف شد

ایشان حمله تروریستی به مرقدامام راحل ومجلس شورای اسلامی رامحکوم نمود و
برای 17شهید درخواست علودرجات کرد واظهار داشت این عملیات
دربرابراقتداروعظمت جمهوری اسلامی ایران یک حرکت مذبوحانه وبزدلانه بیش
نیست وکمترازنیم ساعت با مقابله نیروهای مسلح درنطفه خفه شد ومهره های
کلیدی آنهابه درک واصل شدند

وی  درادامه سازش آل سعودخاین راباآمریکای جنایتکارمحکوم کردوگفت بر اساس
فرمایشات مقام معظم رهبری هزینه سازش کمتر از هزینه مقابله وبه چالش
کشاندن استکبار نیست .

وی در همین رابطه افزود آل سعودخائن قریب به 500میلیارد دلارازاموال
خودرا باذلت دراختیارآمریکاگذاشت تاتوانست سازش کند
وحاضراست برای حفظ این سازش منطقه رابه آشوب بکشاند؛
مسِِئله یمن، بحرین، قطرو..همه ازسازش باآمریکاآب می خورد
ایشان درپایان ازدست اندرکاران ستادارتحال امام بخش باباحیدرقدردانی کردکه مراسم رحلت امام خمینی راباشکوه برقرارکردندوازکسبه سطح شهرباباحیدرباتمثال امام راحل نصب کردندتشکرکرد
وی ازشهرداری وشورای اسلامی شهرکه کانال جنب مسجدراپوشاندندقدردانی نمود
ارتباط با امام جمعه