جمعه 1396/10/29 - 57 : 22
مشخصات امام جمعه
محمدباقر یاوری
محمدباقر یاوری
بابا حيدر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/3/5
نماز جمعه باباحیدر
حجت الاسلام یاوری خطیب جمعه بخش باباحیدرضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان
اظهارداشت: ماه مبارک رمضان فرصتی است برای زدودن گناهان وخودسازی وطلب
آمرزش ومغفرت الهی وی درهمین رابطه افزودمومنان حرمت ماه مبارک رمضان رانگه دارندوازمسولین شهرخواستندکسانی که روزه خواری درملاعام می کنندبرخوردقانونی نمایند .

ایشان درادامه ازحضورباشکوه مردم درانتخابات تجلیل کردوگفت: مردم در جمعه
گذشته با شرکت بیش از 72% در انتخابات زیباترین جلوه دموکراسی مردم
سالاری دینی رابه رخ جهانیان کشیدند.

حجه الاسلام یاوری ضمن تبریک به دکترحسن روحانی افزود امیدوارم ایشان به
وعده های که به این ملت عزیزدادند جامعه عمل بپوشانند ودرراستای جذب نظر
بیش ازپانزده میلیون نفرمنتقد تلاش کنند
حجت الاسلام یاوری به برگزاری انتخابات درشهراشاره کردندوافزودندانتخابات باکمال آرامس ودرامنیت کامل برگزارشدایشان ازشیوه تبلیغاتی کاندیدای شوراشهرقدردانی نمودندواکثرشهرهای استان حسرت می خوردندازاینکه چنین تبلیغاتی زیابی رانداشتندوی به منتخبین شورای شهرکه مردم به آنهااعتمادکردندورای دادندتبریک گفتندوازشورای شهرفعلی که آنچه درتوان داشتندبه کاربردندو4سال به صورت افتخاری خدمت کردندتشکروقدردانی نمود.

وی در پایان تهاجم وحشیانه عوامل وابسته به رژیم سفاک آل خلیفه به بیت
عالم وارسته وانقلابی آیت الله شیخ عیسی قاسم وحامیان این عالم بزرگ راکه
همزمان باسفررییس جمهورآمریکا به عربستان اتفاق افتاد محکوم کردند
وازمجامع بین المللی وسازمانهای حقوق بشری که همواره ازدموکراسی دم
میزنند خواستند که به سکوت مرگبارخودخاتمه دهند وبه فریادملت ستمدیده
جهان خصوصا بحرین ویمن برسند
ارتباط با امام جمعه