جمعه 1396/10/29 - 57 : 22
مشخصات امام جمعه
محمدباقر یاوری
محمدباقر یاوری
بابا حيدر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/2/15
نماز جمعه باباحیدر
حجت الاسلام یاوری امام جمعه بخش باباحیدرولادت حضرت علی اکبروروزجوان
راگرامی داشت وبیان داشتند ما جوانان شجاع متدین دارای ابتکار پیش گام
خودباوروغیورداریم مسولین ما باید جوانان وظرفیتهای آنان را درک کنند وبه
مشکلات آنها رسیدکی کنند
حجه الاسلام یاوری پیرامون انتخابات وشاخصهای انتخاب برترواصلح گفنتد
رییس جمهور بابد حامی مستضعفان و محرومین باشد وبه منویات رهبری جامعه
عمل بپوشد و بیان داشتند اگرامنیت وعزت واقتدارووتعالی وپیشرفت کشور
رامیخواهید با رهبرمعظم انقلاب هم نواوهم عقیده باشید و بدانید که نجات
ملت ایران در اعتقاد به ولایت فقیه است

وی ازشهردارباباحیدرکه نشستی بانامزدهای شورای اسلامی داشتندوسازوکارهایی
خوبی رابرای تبلیغات شورادرسطح شهرارائه نمودند تشکروفدردانی
نمودواظهارامید واری کرد که همه کاندیداها بارعایت اخلاق انتخاباتی؛
انتخابات خوبی رادرسطح شهررقم بزنند
ارتباط با امام جمعه