جمعه 1396/10/29 - 54 : 22
مشخصات امام جمعه
محمدباقر یاوری
محمدباقر یاوری
بابا حيدر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/11
خطبه 11 فروردین 96 باباحیدر
ارتباط با امام جمعه